fbpx

Droga publiczna i droga wewnętrzna

Droga publiczna i droga wewnętrzna

Każda inwestycja mieszkaniowa musi mieć doprowadzony dostęp o określonych parametrach do drogi publicznej. Ta z pozoru prosta zasada w praktyce prowadzi do wielu sporów interpretacyjnych. Zanim jednak przejdziemy do ich szczegółów, musimy wiedzieć, jak w Polsce definiowana jest droga publiczna?

Rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących najważniejszych kwestii, o których musi wiedzieć każdy deweloper. Na pierwszy ogień idzie dostęp projektowanej inwestycji do drogi publicznej. Aby jednak szczegółowo omówić ten temat, należy zacząć od rzeczy najbardziej podstawowej – czyli określenia, czym w ogóle jest droga publiczna. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste.

Czym jest droga publiczna?

Droga publiczna to droga, z której może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem – tyle mówi najogólniejsze stwierdzenie z ustawy. W rzeczywistości droga taka musi spełniać dwa fundamentalne warunki: musi posiadać status drogi publicznej uzyskany na mocy odpowiedniego aktu prawnego oraz przebiegać przez grunty będące własnością Skarbu Państwa. To kluczowe kwestie pozwalające określić, czy daną drogę uznaję się za drogę publiczną. Z kryterium własności wynika również, że niemożliwym jest:

 • zakup nieruchomości gruntowej przez podmiot prywatny, na której zlokalizowana jest droga publiczna,
 • zasiedzenie nieruchomości gruntowej, którego część stanowi droga publiczna,
 • przekazanie na użytkowanie wieczyste podmiotom prywatnym nieruchomości gruntowej, na której znajduje się droga publiczna.

Wszystkie drogi, nie będące drogami publicznymi, są drogami wewnętrznymi (więcej na ten temat pod ostatnim śródtytułem w niniejszym artykule). Nie warto jednak próbować rozróżniać rodzaju drogi na podstawie takich prostych elementów jak nazwa ulicy, zlokalizowanie na nieruchomości gruntowej należącej do Skarbu Państwa czy względna jej ogólnodostępność – jeżeli droga taka nie uzyskała statusu drogi publicznej na mocy aktu prawnego wciąż jest jedynie drogą wewnętrzną. W Polsce, wbrew powszechnemu wyobrażeniu, jest wiele takich dróg, co bywa problemem w momencie procedowania WZ w przypadku dostępu nieruchomości właśnie jedynie do drogi wewnętrznej.

Kategorie i klasy dróg publicznych

Mówiąc o drogach publicznych, warto wspomnieć również o rozróżnieniach stosowanych w ich obrębie. Dzielą się one zarówno ze względu na kategorię, klasę dostępność. Status drogi publicznej nadaje się drodze poprzez określenie aktem prawnym jej kategorii. Wśród istniejących kategorii znajdują się:

 • krajowe (na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury),
 • wojewódzkie (na mocy uchwały sejmiku województwa),
 • powiatowe (na mocy uchwały rady powiatu),
 • gminne (na mocy uchwały rady gminy).

Drogi publiczne rozróżnia się także ze względu na klasę, która określa sposoby użytkowania oraz warunki techniczne:

 • autostrady,
 • drogi ekspresowe,
 • drogi główne ruchu przyspieszonego,
 • drogi główne,
 • drogi zbiorcze,
 • drogi lokalne,
 • drogi dojazdowe.

Droga publiczna różnią się również stopniem dostępności. Autostrady oraz drogi ekspresowe to przykłady dróg publicznych o ograniczonej dostępności.

Droga wewnętrzna

Wszystkie drogi nie będące drogami publicznymi nazywamy drogami wewnętrznymi (niekiedy drogami niepublicznymi). Jej właścicielem może być zarówno podmiot publiczny, jak i osoba prywatna, a zasady korzystania z takiej drogi ustala jej zarządca.

W Polsce wiele dróg wewnętrznych pod względem funkcjonalnym nie różni się od dróg publicznych. Sposoby korzystania z nich w praktyce niczym się nie różnią. Wciąż jednak brak spełnienia wszystkich warunków dotyczących dróg publicznych (grunty należące do Skarbu Państwa oraz status samej drogi umocowany w akcie prawnym) sprawia, że będzie to droga wewnętrzna. Z kolei taki brak formalnego dostępu do drogi publicznej wiązać się może z negatywnymi konsekwencjami dla właściciela nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja.

A co w przypadku, kiedy droga jest w zarządzie MZD, ale właściciele drogi są nieznani? Więcej na ten temat oraz innych trudności związanych z dostępem do drogi publicznej powiemy w kolejnych artykułach.

Źródło zdjęcia: wikipedia