Polityka prywatności

Zasady podstawowe

Administrator Danych Osobowych przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników Serwisu zostandeweloperem.pl oraz do ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Z tego względu zasady zachowania poufności danych osobowych w Serwisie są udostępniane wszystkim zainteresowanym Użytkownikom.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych i technicznych

Administrator Danych Osobowych wykorzystuje informacje, związane z ogólnymi zasadami funkcjonowania połączeń Internecie, zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych, przykładowo związanych z administracją serwerem. Ponadto, adres IP może być wykorzystywany do zbierania ogólnych informacji statystycznych lub demograficznych.

Identyfikacja użytkownika i personalizowany dostęp do Serwisu oparty jest o cookies. Do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu przez Organizatorów Wydarzeń w trakcie każdej sesji konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Organizatora Wydarzeń za pomocą loginu (adresu e-mail użytego w celu rejestracji) oraz hasła. Wyłączenie cookies w przeglądarce uniemożliwia aktywne korzystanie z Serwisu.

Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.

Dane wymagane podczas rejestracji na wydarzenie

W toku rejestracji konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, telefon kontaktowy i e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jeżeli nie podasz swoich danych nie będzie możliwa rejestracja na szkolenie.

Dane osobowe i Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest PREIS Paweł Preisner, z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 38/44, 35-311 Rzeszów NIP: 8133199720.

Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w Regulaminie oraz niniejszym dokumencie. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

W wypadku wyrażenia zgody przez Użytkowników na otrzymywanie od Administratora lub partnerów biznesowych Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną, dane osobowe Użytkownika są również przetwarzane w celu przesłania przedmiotowych informacji.

Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, Dostęp do bazy danych osobowych mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez Administratora danych, bądź też podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania tych danych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane i dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Uprawnienia te Użytkownik wykonuje zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową Administratorowi danych – na adres szklanetarasy.marketing@gmail.com lub listownie, na adres PREIS Paweł Preisner, ul. Kwiatkowskiego 38/44, 35-311 Rzeszów.

W przypadkach określonych w innych przepisach prawa, Administrator danych może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw osoby trzeciej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek podmiotu mającego interes w uzyskaniu danych osobowych Użytkownika, jeżeli podmiot żądający udostępnienia danych w sposób wiarygodny uzasadni potrzebę udostępnienia danych osobowych, np. w wypadku gdy zachodzi podejrzenie naruszenia praw osoby trzeciej.

Administrator danych może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika, a także na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.

Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość archiwizowania skierowanej do niego korespondencji od Użytkowników, która w niektórych przypadkach może być wykorzystana dla celów dowodowych.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Administrator danych zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom wiadomości e-mail, zawierających powiadomienia o przebiegu szkoleń, zmianach w Serwisie, w szczególności przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie i innych informacjach, mających na celu zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług.