Regulamin Sklepu Deweloperskiego

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep deweloperski (zwany dalej: Sklepem) dostępny pod adresem internetowym https://zostandeweloperem.pl/kategorie/,
 2. Sklep prowadzony jest przez Pana Pawła Preisnera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PREIS Paweł Preisner z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 38/44, 35-311 Rzeszów, NIP: 8133199720 zwaną dalej Sprzedawcą, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a w szczególności dokonywania zakupów i składania zamówień. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. W zakresie w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu sług drogą elektroniczną.
 6. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 

§ 2 Definicje

 

 1. Sprzedawca/Usługodawca/Właściciel Sklepu/Administrator Danych Osobowych ​– Paweł Preisner prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PREIS Paweł Preisner z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 38/44, 35-311 Rzeszów, NIP: 8133199720.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległości przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku bez formy pisemnej w wyniku złożenia przez Klienta Zamówienia Produktów na stornie Sklepu.
 5. Usługi/Szkolenia – usługi polegające na organizacji imprez szkoleniowych, odbywające się w formie warsztatów lub kursów, przeprowadzane stacjonarnie lub za pomocą środków komunikowania się na odległość (on-line), w których uczestnictwo Klient może wykupić w Sklepie.
 6. Materiały – oznaczają wszelkie treści tekstowe (m.in. wzory wniosków, zgłoszeń, umów, protokołów zdawczo-odbiorczych) oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych i aplikacje publikowane, zamieszczane lub stosowane przez Sprzedawcę.
 7. Usługa elektroniczna – udostępnianie drogą elektroniczną w ramach Konta, usługi polegające w szczególności na uzyskaniu dostępu do wideo – szkoleń, materiałów szkoleniowych on-line, wzorów dokumentów.
 8. Towary – towary oferowane przez Sprzedającego na stronie Sklepu, w szczególności książki w formie papierowej oraz e-booki.
 9. Produkty – oferowane przez Sprzedającego na stronie Sklepu: Towary, Usługi i Usługi elektroniczne w szczególności: wideo – szkolenia, szkolenia stacjonarne, szkolenia on-line, książki oraz wzory dokumentów oraz inne Towary i Usługi.
 10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub Aplikacji, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu wraz z załącznikami stanowiącymi integralną jego część.
 12. Sklep (Sklep Internetowy) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.zostandeweloperem.pl .
 13. Zamówienie – zaakceptowanie przez Klienta oferty i przekazanie Sprzedawcy informacji o zamówieniu określonych Produktów wraz z zobowiązaniem do zapłaty. Szczegółowy sposób dokonywania Zamówienia określa § 5 niniejszego Regulaminu.
 14. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 15. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 16. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
 17. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 18. Pliki cookies – tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas użytkowania Sklepu.

 

§ 3 Wymagania techniczne

 

 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Sklepu oraz Produktów dostępnych na Koncie Klienta dla urządzeń końcowych (komputer, tablet, smartfon) spełniających następujące wymagania:
  1. podłączenie urządzenia końcowego do sieci Internet,
  2. przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox w wersji min. 10, Google Chrome w wersji min. 12, Safari w wersji min. 4. Nie gwarantujemy poprawnej pracy na starszych wersjach przeglądarek)
  3. włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies i Javascript
 2. Do korzystania ze wideo – szkoleń zamieszonych w Sklepie niezbędne są:
  1. przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox w wersji min. 10, Google Chrome w wersji min. 12, Safari w wersji min. 4. Nie gwarantujemy poprawnej pracy na starszych wersjach przeglądarek.
  2. połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 500 kb/s
  3. włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies i Javascript
 3. Użytkownicy ponoszą opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.

 

§ 4 Konto Klienta w Sklepie Internetowym

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, datę urodzenia (opcjonalnie), numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie), login oraz hasło. Niezbędnym do założenia Konta jest także zgoda na przetwarzanie danych osobowych i złożenia potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Założenie Konta jest bezpłatne i nie wymaga żadnych opłat przez cały czas korzystania z Konta.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez wprowadzenie danych do pól login i hasło, które były wskazane przez Klienta przy zakładaniu Konta.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 pkt. 1
 5. Konto jest przywiązane do jednego adresu e-mail i numeru telefonu.
 6. W ramach Konta, Klient uzyskuje w szczególności dostęp do wideo-szkoleń, wzorów dokumentów oraz materiałów szkoleniowych.

 

§ 5 Składanie Zamówienia

 

 1. W Sklepie zamówienia składane są drogą elektroniczną.
 2. Ceny w Sklepie podane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Aby złożyć Zamówione na wybrane Produkty dostępne na stronie Sklepu należy:
  1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. Wybrać Towary będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ​(lub równoznaczny);
  3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail. Zamówione Produkty wysłane zostaną po opłaceniu ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy.
 5. Zamówienie wideo-szkoleń jest możliwe tylko przez Klientów posiadających Konto.
 6. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zamówienie stanowi o zawarciu Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług o treści wynikających z przyjętej oferty i zobowiązuje Sprzedawcę do spełnienia świadczenia wolnego od wad – zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. W Zamówieniu Klient podaje takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej: firmę (nazwę), siedzibę, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, numer telefonu. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 8. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
 9. Po skompletowaniu Zamówienia w Sklepie i określeniu formy płatności Klient składa Zamówienie poprzez wysłanie Zamówienia do Sprzedawcy.
 10. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż zamówiony Towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient może podjąć decyzję w przedmiocie zmiany lub ograniczenia Zamówienia albo anulować Zamówienie. Brak odpowiedzi Klienta w terminie 14 dni od przekazania informacji o niedostępności Towaru będzie równoznaczny z anulowaniem Zamówienia.
 11. Aktualna oferta Produktów, ceny oraz ewentualne warunki promocyjne dostępne są w Sklepie.
 12. Ceny Produktów w ofercie Sklepu mogą ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny nie dotyczy złożonych Zamówień.

 

§ 6 Zamówienie usług elektronicznych

 

 1. W celu wykupienia dostępu do Usługi elektronicznej, Klient powinien wypełnić i przesłać Formularz zamówienia dostępny w Sklepie.
 2. W momencie wysłania przez Klienta Zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zostaje zawarta pomiędzy nim, a Usługodawcą umowa o świadczenie Usługi elektronicznej, na mocy której Klient uzyskuje dostęp do zamówionego wideo-szkolenia, materiałów szkoleniowych on-line, wzorów dokumentów oraz innych usług dostępnych w Sklepie.
 3. Usługa jest świadczona on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej co oznacza, że będzie ona dostępna dla Klienta pod warunkiem posiadania w momencie korzystania dostępu do sieci Internet.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi elektronicznej nastąpi po jej opłaceniu przez Klienta. Jednakże w przypadku Klienta będącego Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego – dodatkowo po upływie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej jeśli Klient ten nie zażąda świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, o którym w § 10 Regulaminu.
 5. Usługodawca zwraca uwagę, że udostępniane w ramach Usługi materiały szkoleniowe, zgodnie z tym co jest wskazane w Sklepie, mogą być udostępniane cyklicznie, w odstępach wskazanych w opisie Usługi elektronicznej w Sklepie.
 6. Klient nie jest uprawniony do pobierania wideo-szkolenia na dysk swojego urządzenia, ani do rozpowszechniania żadnej jego części.
 7. Zamówione przez Klienta Wzory dokumentów przesyłane są w formacie .doc

 

§ 7 Zamówienie usługi Szkoleniowej

 

 1. Szkolenia sprzedawane są za pośrednictwem Sklepu.
 2. Usługodawca zamieszcza ofertę uczestnictwa w Szkoleniach, które są szczegółowo opisane na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem przystąpienia do Szkolenia jest złożenie Zamówienia zgodnie z § 4 ust. 1 – 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Złożenie zamówienia przez Formularz zamówienia zamieszczony na Stronie oznacza zawarcie Umowy o świadczenie Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i rodzi po stronie Klienta obowiązek uiszczenia płatności za Usługę w terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 5. Zamówienie Szkolenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami oraz Programu Szkolenia zamieszczonego na stronie Sklepu.
 6. Wszystkie materiały udostępniane i prezentowane podczas Szkoleń stanowią własność intelektualną Usługodawcy. Powielanie ich, rozpowszechnianie i udostępnianie bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności instytucjom i osobom trzecim jest zabronione.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Szkolenia przez Usługodawcę, Usługodawca zwróci wpłaconą przez Klienta kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta lub zaproponuje udział w Szkoleniu w innym terminie lub w formie on-line.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie wywiąże się z obowiązku realizacji Szkolenia, z uwagi na okoliczności za które nie ponosi winy. W tym przypadku Usługodawca ustali inny termin realizacji Szkolenia i zaproponuje w nich udział w pierwszej kolejności Klientom, którzy zgłosili swój udział w odwołanych Szkoleniach. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Klienta, który zgłosił swój udział w odwołanych Szkoleniach, wpłacone przez niego wynagrodzenie zostanie w całości zwrócona przez Usługodawcę na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące Szkoleń są zamieszczane na stronie Sklepu w opisie danego Szkolenia.
 10. Usługodawca nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za Szkolenia, chyba że znajdują się one w ofercie danego Szkolenia.
 11. Klienci obowiązani są terminowo stawić się w miejscu odbywania Szkoleń oraz opuścić miejsce Szkoleń w terminie ich zakończenia.
 12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do przeprowadzania Szkoleń zastosowanie ma Regulamin Warsztatów Deweloperskich stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 8 Sposoby płatności

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. Przelew tradycyjny. Przelew bankowy na konto Sklepu: towar wysyłany jest dopiero po zaksięgowaniu kwoty zamówienia w systemie bankowym. Jeżeli przelew nie nastąpi w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia, zostaje ono anulowane.
  2. Płatność online – dostępne formy płatności:
   1. płatności mobile BLIK.
   2. płatność za pośrednictwem operatora płatności iMOJE.
 2. Sprzedawca realizuje tylko te Zamówienia, które zostały opłacone w całości.
 3. W przypadku Szkoleń dokonanie płatności jest warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu. Sprzedawca ma prawo odmówić Klientowi udziału w szkoleniu, w przypadku braku zapłaty całej ceny za Szkolenie.

 

§ 9 Koszt dostawy

 

 1. Dostawa jest realizowana na terenie Polski. Sprzedawca umożliwia również osobisty odbiór Towarów we wskazanym przez niego miejscu.
 2. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia Zamówienia. Oferowane ceny zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
 3. Do ceny Produktów doliczane są koszty przesyłki.
 4. Cena Produktu oraz koszt wysyłki stanowią cenę końcową.
 5. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny końcowej, Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy.
 6. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8 ) po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
 7. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia.
 8. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi do 14 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.

 

§ 10 Odstąpienie od umowy – wymiany i zwroty

 

 1. Konsument ma prawo zwrotu Towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Aby dokonać zwrotu należy:
  1. Zawiadomić o decyzji zwrotu obsługę Sklepu drogą telefonicznej lub mailową;
  2. Wysłać Towar na adres: ul. Kwiatkowskiego 38/44 Rzeszów, PREIS Paweł Preisner;
  3. Produkty powinny być nieuszkodzone, bez śladów używania;
  4. Musi zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu na koszt kupującego;
  5. Powinien być dołączony dowód zakupu – faktura lub paragon;
  6. Należy dołączyć pisemną rezygnację z zakupu zawierającą dane osobowe i nr konta do zwrotu zapłaty.
 2. W przypadku zakupu e-booków, Usług elektronicznych oraz Szkoleń Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Klient będący Konsumentem, rozpoczynając poprzez pobranie danych e-booka lub rozpoczynając korzystanie z Usługi elektronicznej lub udział w Szkoleniu przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 1 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Po wystąpieniu tych zdarzeń Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku Zamówień obejmujących produkty zróżnicowane co do prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w powyższym terminie wyłącznie od części Umowy sprzedaży Towarów, co do których takie prawo mu przysługuje.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać zredagowane przy użyciu następującego wzorca: „Adresat: Mojainwestycja.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 38/44, 35-311 Rzeszów, NIP: 813-384-19-61, e-mail: zostandeweloperem@gmail.com telefon: 570645286. Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*), Data FAKTURY, Imię i nazwisko konsumenta, Adres konsumenta, Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej), Data.”. Konsument może również posłużyć się wzorem zamieszczonym na końcu niniejszego Regulaminu albo określonym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia na adres Sprzedawcy e-mailem: zostandeweloperem@gmail.com przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 lub 2.
 6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym poza zmianami wynikającymi z konieczności stwierdzenia przez Klienta charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy, zwrot Towaru powinien nastąpić łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy lub niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.
 8. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi cenę Towaru, o ile została wcześniej zapłacona.
 9. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta. Sprzedawca może odmówić odbioru Towaru zwracanego na koszt Sprzedawcy.
 10. Uprawnienia Konsumenta, o których mowa w niniejszym paragrafie, przysługują również Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
  1. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest objęty ochroną wyłącznie w zakresie:
   1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
   2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
   3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 11. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest objęty ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§ 11 Reklamacje

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do dostarczonych Produktów, Klient może złożyć reklamację.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta: pisemnie na adres: ul. Kwiatkowskiego 38/44 Rzeszów, Szklane Tarasy; lub w formie elektronicznej na adres: zostandeweloperem@gmail.com
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony pisemnie na adres wskazany w Formularzu zamówienia.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar zostanie naprawiony, lub wymieniony na inny pełno wartościowy. Jeżeli będzie to już niemożliwe np. z powodu wyczerpania zapasów, lub zaprzestania produkcji, zostanie zwrócona równowartość ceny Towaru.
 7. Przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

§ 12 Prawa autorskie i tajemnica handlowa

 

 1. Wszelkie Produkty prezentowane i udostępniane Klientom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców.
 2. Materiały szkoleniowe, treść wideo-szkoleń, dokumenty stanowiące nośnik treści szkoleń, oraz wzory dokumentów zamieszczone w Sklepie stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorskie prawa majątkowe do nich przysługują ich twórcom. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań tych materiałów, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody twórcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.
 3. Żadna część, jak i całość zakupionych Produktów nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie w całości jakichkolwiek materiałów składających się na Produkty (też przez udostępnianie Danych identyfikacyjnych) lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
 4. Sprzedawca, udziela Klientowi licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych bez prawa do udzielania sublicencji, (a w dotyczących tego wypadkach – w zakresie korzystania na potrzeby jednej inwestycji), do korzystania z Materiałów zamieszczonych w Sklepie w całości i we fragmentach na następujących polach eksploatacji,:
  1. utrwalania na jakimkolwiek nośniku;
  2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  3. sporządzenia wersji obcojęzycznych;
  4. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
  5. wykorzystywania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
  6. wprowadzania zmian, skrótów
 5. Wynagrodzenie Sprzedawcy za udzielenie licencji wskazanej pkt. 4 zawiera się w wynagrodzeniu za Produkty.
 6. Zakazane są także najem, użyczenie lub inne umowy dotyczące korzystania z Produktów z osobami trzecimi lub też nabywanie Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży.
 7. Za każdy przypadek naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Klient niebędący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego zobowiązany jest zapłacić na rzecz Usługodawcy karę umowną w wysokości trzydziestokrotnej ceny Produktów, których dotyczy naruszenie, co nie wyłącza innych roszczeń Usługodawcy, w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych w części niepokrytej karą umowną oraz roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw ochronnych do znaków towarowych.

 

§ 13 Wizerunek

 

 1. Udział w Szkoleniu jest równoznaczny ze zgodą na utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika (Klienta), utrwalonego na wszelkich nośnikach dokumentujących przebieg Szkolenia.
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje prawo do rozpowszechniania i wykorzystywania wizerunku Uczestnika bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego środka służącego do rozpowszechniania wizerunku, w szczególności w Internecie, prasie, materiałach reklamowych, banerach.

 

§ 14 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania Umów opisanych w niniejszym Regulaminie lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta lub wynikającym z innej podstawy prawnej.
 3. Dane osobowe są chronione i przetwarzane z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii, prawo żądania sprostowania danych, usunięcia danych (w określonych prawem sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie, w zakresie pól oznaczonych jako „obowiązkowe”, jest niezbędna do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę. Klient może zrealizować prawa, o których mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z Polityką Prywatności.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym regulaminie lub wynikających z odrębnej podstawy prawnej.
 7. Dane osobowe Klienta nie są odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba, że wynika to z odrębnej podstawy prawnej. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom uczestniczącym w realizacji zawartych umów (w szczególności w zakresie dokonania płatności, firmom kurierskim/przewoźnikom) i wyłączenie w celu realizacji zawartych umów.
 8. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator danych oraz pracownicy lub współpracownicy Administratora danych uczestniczący w realizacji zawartych umów.
 9. Każdy Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres:zostandeweloperem@gmail.com

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient ma możliwość odczytu, zapisania treści Regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu zastosowanie mają dotychczasowe zapisy Regulaminu.

 

Załączniki

 

 1. Załącznik nr 1 – Polityka prywatności
 2. Załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny RODO
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla Konsumentów
 4. Regulamin Warsztatów Deweloperskich